عکاسی تخصصی مواد غذایی

استاد: یداله ولی زاده

اهداف این دوره:

عکاسی موادغذایی به عنوان شاخه ای مطـرح در عکاسی تبلیغاتی مورد توجه بوده و مهارتی ویژه را طلب می کند. این شاخه از عکاسی تبلیغاتی نه تنها با تکنیک های پیچیده درگیراست، بلکه نیاز به ذهنیتی کاملا خلاق، متفاوت و هوشمندانه دارد. تکنیک و خلاقیت به حدی دراین نوع عکاسی با هم همراه می شوند که گویی اجزایی جدایی ناپذیر در ثبت تصویر هستند. حضور حس زیبایی شناسی در تصویر، با هم نشینی رنگ ها در کنار فرم و ارتباطی که عناصر در یک قاب پیدا می کنند، بیانی کاملا هنری و کاربردی را دراین نوع از عکاسی ایجاد می نماید. عکاسی از غذا نه تنها با حس چشایی، بلکه باتمام حواس انسانی خود را درگیر می کند. این دوره آموزشـی که در6 جلسـه کاملا عملی برگزار خواهدشـد، علاوه بر مباحث تئوریک و تکنیکال عکاسی و نورپردازی های خاص، به ایده پردازی برای عکاسی غذا و نحوه تزیین آن نیز خواهد پرداخت.