ترکیب بندی و رنگ در عکاسی

استاد : آرش کریمی

عناوین درسی:

با توجه به اینکه این دوره به شکل کارگاه برگزار می شود، علاوه بر تمرینات عملی یکسان، نوع دید هر هنرجو نیز اهمیت پیدا می کند، بنابراین در طول دوره سعی خواهیم کرد تا با آن آشنا شویم و مفاهیم گفته شده در کارگاه را طبق آنها پیش ببریم.

در نیمه اول این کارگاه ترکیب بندی در عکاسی مطرح می شود. مباحثی نظیر تعاریف و مفاهیم کادرها، عناصر بصری، شکل ها، تعادل، ریتم و ... . نیمه دوم کارگاه به مبانی رنگ اختصاص دارد که در آن به مفاهیم رنگ در نور و هنر، چرخه رنگ، هارمونی رنگی، ویژگی ها، کاربردها و ... پرداخته می شود.