درباره ما

نيم نگاهی به آموزش عكاسی در گذشته، البته گذشته ای نه چندان دور، خاطراتی شيرين را به اذهان متبادر نمی كند. كمبود فضاهای آموزشی، نبود تجهيزات، اطلاعات كم هنرجويان عكاسی از مطالب روز دنيا، كم علاقگی اساتيد فن به آموزش، و ديگر عوامل باعث می شد كه عكاسی تبليغاتی با تمام پنانسيل و تواناييش گوشه نشينی را اختيار كند و در استوديوهايی تاريك و كم و بيش دور از دسترس خود را پنهان نمايد. صحبت از آموزش در آن دوره نه تنها جدی نبود بلكه شايد حتی نشانه ای از كم درايتی يك عكاس تبليغات داشت و عكاسی كه مبادرت به آموزش می كرد تا مدتها مورد شماتت همكاران ديگر قرار می گرفت، ولي امروزه آموزش نه تنها مورد مذمت و تقبيح قرار نمی گيرد بلكه نشانه ای از سخاوت و علاقه اساتيدش در جهت ارتقاء اين ژانر بزرگ از عكاسی را دارد.

کانون تخصصی آموزش عکاسی مرداد در سال ۱۳۹۳ با تكيه بر این اصل و با استفاده از متدهای كاملا قابل فهم و به كارگيری روش های کاربردی و آسان، و دعوت از اساتید مجرب، توسط یداله ولی زاده و الهه مقدم تأسیس شد. این آموزشگاه سعی بر ارتقاء دانش عكاسی تبليغاتی و صنعتی ایران دارد. دانشی كه پس از طی ساليان طولانی و با ممارست و مطالعه فراوان به دست آمده، هدف این آموزشگاه، انتقال دانش عکاسی به علاقمندان و دوست داران اين رشته می باشد. اميد است كه بتواند در اين راه موفق و سر بلند باشد.