تکنیک عکاسی

تکنیک عکاسی

237  تعداد بازدید

نویسنده: آندریاس فی نینگر/ مترجم: نصرالله کسرائیان

تکنیک عکاسی
در یادداشتی بر چاپ چهارم کتاب اشاره کرده بودم با آن که حدود ده سال از ترجمه
کتاب حاضر می گذرد و با وجود انتشار کتب متعدد در زمینه عکاسی اقدام ناشر برای
تجدید چاپ کتاب می تواند نه تنها نشانه رشد عکاسی در جامعه ما بلکه گواه آن باشد
که تکنیک عکاسی جای خود را به عنوان اثری پایه حفظ کرده است.
اینک در آستانه چاپ نهم کتاب می بینم که بر این اشاره نمی توانم چیزی اضافه کنم.
گفته بودم گرچه ابزار کار و مواد اولیه تغییر کرده اند و باز هم تغییرخواهند کرد اما 
مباحث مهمی چون دیدن از دریچه دوربین، کیفیت رنگ و نور، نورپردازی، چاپ خلاق 
عکس و... که در این کتاب مطرح شده اند و به عکاسی به معنای یک شیوه بیان هنری 
مربوط می شود، همچنان اعتبار خود را حفظ کرده است.