نشست های تخصصی عکاسی نمایشگاه طعم عکس4

نشست های تخصصی عکاسی نمایشگاه طعم عکس4

نشست های تخصصی عکاسی با موضوع "روانشناسی فروش در عکاسی تبلیغاتی" توسط حسن نیشکری، و موضوع "نحوه آماده سازی عکاسی صنعتی و تبلیغاتی از هتل ها و چالش های موجود در آن" توسط سید مهدی کاشی زاد، روز سه شنبه مورخ 27 آذرماه 1397، در گالری بهار خانه هنرمندان ایران برگزار شد و با استقبال بی نظیر عکاسان و علاقه مندان روبرو گشت.