نمایشگاه مرجعیت نامتقارن و کالیدوسکوپ تاریخی

 

عنوان نمایشگاه: مرجعیت نامتقارن و کالیدوسکوپ تاریخی

هنرمند: پرهام تقی‌اف

افتتاحیه: جمعه ۰۶ دی ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۵ الی ۲۰

بازدید: ۰۶ الی ۲۴ دی ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۳ الی ۱۹

گالری اعتماد نگارستان: میدان بهارستان، خ دانشرا، باغ نگارستان / تلفن: ۸۸۸۲۹۰۱۷

روزهای تعطیل گالری: دوشنبه ها

 

جنبه ی مادی، «عکاسی» انتزاعی و بازنمایشی را به «عکسهایی» تبدیل می کند که شیء هستند و در فضا و زمان وجود دارند. بخشی از این امکان، امکان اینگونه اندیشیدن ناشی از این واقعیت اساسی است که هر عکس شیء است: «عکس ها را برای اهداف مشخصی که لزوما با یکدیگر انطباق ندارند می سازند، استفاده می کنند، نگهداری و ذخیره می کنند... عکس ها را می توان منتقل کرد، از جایی به جای دیگر برد، پراکنده کرد یا آسیب زد، پاره کرد یا برید، زیرا مشاهده شامل یک یا چند برهم کنش فیزیکی است.» (نونو پورتو)
عکس ها تاریخچه ها اشیاء الیزابت ادواردز و جنیس هارت