نمایشگاه "خودی"

 

عنوان نمایشگاه: خودی

هنرمند: امیر مسعود ملکی

افتتاحیه: جمعه ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۷ الی ۲۱

بازدید: ۲۹ آذر ماه الی ۰۴ دی ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۱ الی ۲۰

گالری سایه: خیابان کریمخان، خیابان سنایی، کوچه سیزدهم، پلاک ۲۱ / تلفن: ۸۸۸۲۷۸۸۶

روزهای تعطیل گالری: پنجشنبه ها

 

سهم فرد فردِ ما از زندگی طیف گستردهئی از مراحل، موقعیتها، رویدادها، و روابط گوناگون است که هر یک اثرات بسیاری بر وجوه شخصیتی ما می گذارند واکنش درونی و بیرونی ما به این اثرات، در قالب الگوهای رفتاریِ فردیِ گاه ثابت و گاه متغیری نمود پیدا میکنند. در این الگوها، هم جلوه های واقعی و دقیق از ماهیت وجودمان میتوان یافت. هم جلوههایی مجازی و گاه کاذب. گاه انتزاعیاند و گاه انضمامی گاه هم خوان با واقعیت ما، و گاه متفاوت و متناقض با آن بنا به عادت، قدر واقعیت به چشم ما بیشتر است تا مجاز و زیرکانه معمولاً واقعیها را به خود نسبت می دهیم و مجاز را به غیر خود اما آیا به راستی خودِ ما همواره جلوهی واقعیِ ماست و مجازها جلوه های کاذب؟

آیا همواره می توان مرز میان این دو را به روشنی و دقیق دید و دریافت؟
گاه مجازها واقعیتر از واقعیت نیستند؟ و اصولا با چه اطمینانی می توان راحت به این گفت واقعیت، و به آن گفت مجاز؟
در این عکسها سخت گرفتار جستن پاسخی به این پرسش ها بودم در جست و جوی این که شئ کجا میزان داوری ست، سایه کجا؟
کدام شئ سایه ی مجازی است و غیر کدام سایه جلوه ی واقعی و خودی؟