اصول مذاکره حرفه ای و ارتباط مؤثر

با طرح این موضوع به هنرجویان آموزش داده می شود تا در حین آموزش های عکاسی، برای کسب و کار خود نیز برنامه ریزی کرده تا بتوانند در حوزه کاری خود از مهارت های الزم برخوردار باشند. چگونه یک مذاکره را شروع، مدیریت و خاتمه دهند.

همچنین به هنرجویان آموزش داده می شود تا در مذاکره با افراد مختلف چگونه برخورد داشته باشند. رفتار و حرکات احتمالی شخص مقابل را شناسایی و نسبت به حاالت وی واکنش های متفاوتی داشته باشند. این موضوع می تواند برای پیشبرد مذاکره و اهداف، بسیار موثر باشد.

 

برخی سرفصل های این دوره آموزشی:

– تعریف مذاکره
– ابعاد مذاکره
– انواع مذاکره
– عوامل اصلی تأثیرگذار بر مذاکره
– الزامات مذاکره
– مقدمات مذاکره
– فرآیند مذاکره
– مهارت های اصلی پیش از مذاکره
– مهارت های اصلی هدایت مذاکره
– تکنیک های مذاکره
– شناخت زبان بدن

و ...